ECO & PRINT 3D

Acasa
Galerie
ECO & PRINT 3D

ECO & PRINT 3D

Punctaj final 68.46

Număr de voturi 246

Inițiator Prof. Elena Voicilă

Despre proiect

Proiectul vizează educarea şi încurajarea elevilor și a comunităţii locale privind colectarea selectivă şi necesitatea reciclării deşeurilor din plastic în vederea reducerii impactului negativ asupra mediului şi valorificarea acestora utilizând tehnologii inovative de imprimare 3D în activităţile didactice.

A fost desfăşurată o campanie de informare pentru elevii claselor V–XII, cadre didactice, personal auxiliar şi comunitatea locală (părinţi, reprezentanţii instituţiilor cu activitate în vecinătate). Au fost achiziţionate echipamentele necesare reciclării deșeurilor din plastic (tocător, extruder cu sistem de ventilare, trăgător-bobinator, imprimantă 3D) ce au fost instalate într-un spațiu special amenajat. Elevii şi cadrele didactice au fost familiarizate cu procedura de utilizare a echipamentelor. Au fost organizate sesiuni de instruire, testare şi certificare ECDL privind imprimarea 3D pentru 10 cadre didactice şi 80 elevi, certificările ECDL Profil fiind recunoscute la nivel internaţional în peste 100 ţări. Aceştia şi­au dezvoltat abilităţi de modelare 3D, de imprimare 3D pentru diferite tipuri de obiecte folosind filament obţinut din reciclarea deşeurilor din plastic și urmează să pună în practică noţiunile dobândite şi deprinderile formate în cadrul acestor sesiuni, prin crearea unor obiecte 3D de tipul: modele atomice/structuri cristaline ale unor substanţe chimice, machete geografice, mulaje pentru biologie, piese pentru roboţi, etc., care vor fi utilizate în activităţile instructiv-educative. A crescut interesul elevilor faţă de disciplinele la care se vor utiliza ca resurse materiale obiectele imprimate 3D, deoarece aceştia urmează să fie implicați direct în procesul de realizare a diverselor obiecte. Obiectele 3D vor fi utilizate ca material didactic, vor fi expuse în cadrul unităţii de învăţământ, dar şi întro galerie virtuală care poate fi accesată de întreaga comunitate. Rezultatele obţinute vor fi diseminate ȋn urma implementării proiectului.

Cauza

Cantitatea de deşeuri din activităţile umane este în creştere în România, creând probleme cu depozitarea. În curtea școlii şi ȋn vecinătate, multe PET-uri sunt aruncate la ȋntâmplare (conform foto), deși există spaţii amenajate de depozitare a gunoiului. Elevii claselor V-XII au observat persoane care lasă ȋn urmă deşeuri după activităţi în aer liber. Deșeurile din plastic sunt voluminoase (într-o groapă de gunoi acestea au cca. 30% din volum), preţul oferit la reciclare este mic, iar obiectele realizate din aceste materiale nu sunt atractive. Ne propunem să generăm o schimbare la nivelul comunităţii, pentru responsabilizarea ȋn protejarea mediului și să convingem beneficiarii că din materialele poluante pot construi obiecte noi, utile în activitatea didactică.Reciclarea plasticului ajută la reducerea resurselor naturale folosite (petrol, apă, energie) şi a emisiilor poluante. Proiectul răspunde nevoilor locale precizate şi priorităţilor din regulament, încadrându-se în domeniul Mediu.

Sustenabilitate

Sustenabilitatea proiectului, respectiv rezultatele, efectele şi activitățile din cadrul proiectului vor rezista în timp și după încheierea finanțării şi vor continua astfel:

  1. Se vor organiza şi alte campanii de colectare a deşeurilor din plastic la care vor fi invitaţi să participe membri din comunitatea locală, profesori şi părinţi din unitatea de învăţământ, fiind promovate pe site-ul propriu; reducerea impactului asupra mediului este unul dintre beneficiile pe termen lung a campaniilor de educare a cetăţenilor. Succesul unui sistem de colectare se bazează aproape în întregime pe sprijinul venit din partea utilizatorilor săi. Vom asigura o bună cunoaştere în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor de către toţi elevii, iar aceştia trebuie să fie conştienţi de efectele deciziilor ce contravin unui proces de dezvoltare durabilă.
  2. Rezultatele înregistrate ca urmare a derulării proiectului vor fi diseminate la nivel național prin postarea pe pagina de internet a unităţii şi pe pagina de Facebook, astfel încât toţi cei interesați vor avea acces la materialele realizate în perioada de implementare şi vor beneficia de exemplul de bună practică privind utilizarea tehnologiei inovative de colectare şi reciclare a plasticului
  3. Infrastructura creată în cadrul proiectului va fi utilizată în continuare în unitatea de învăţământ pentru colectarea selectivă, reciclarea deșeurilor, respectiv transformarea acestora în material didactic atât de necesar în cadrul disciplinelor de învăţământ
  4. Agenţii schimbării, persoanele informate în cadrul proiectului privind impactul negativ pe care îl are deversarea deşeurilor asupra mediului vor fi mai responsabili cu privire la mediu, vor gestiona eficient resursele şi îi vor influenţa şi pe ceilalţi membri ai comunităţii astfel încât vom beneficia cu toţii de un mediu mai curat, de o calitate a aerului mai bună.
  5. Activitatile de instruire, testare şi certificare ECDL 3D Printing pot continua în scoala cu formarea unor noi serii de elevi şi cadre didactice, având în vedere că aceasta este centru acreditat ECDL.

Obiective

Scop – educarea elevilor şi încurajarea comunităţii locale privind colectarea selectivă şi necesitatea reciclării deşeurilor din plastic în vederea reducerii impactului negativ asupra mediului şi valorificarea acestora utilizând tehnologii inovative de imprimare 3D în activităţile didactice.

Obiectivele specifice:

– informarea, sensibilizarea şi implicarea unui număr de 300 elevi, 30 cadre didactice, personal didactic auxiliar din școală şi 10 membri din comunitate în activitatea de colectare selectivă a deșeurilor din plastic, pe o perioadă de 11 luni;

– dezvoltarea unei infrastructuri necesare colectării selective și reciclării deșeurilor de plastic;

– dezvoltarea competeţelor de imprimare 3D în rândul a 10 cadre didactice de diferite specialităţi şi 80 elevi, clasele VII, IX şi X, recunoscute la nivel internaţional prin Permisul ECDL Profil, pentru a construi şi imprima 3D obiecte utile în activitatea didactică, folosind filament obţinut din reciclarea deşeurilor din plastic, pe parcursul a 9 luni;

– promovarea proiectului şi oferirea unui exemplu de bună practică întregii comunități privind colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor de plastic. Beneficiari direcți Beneficiari direcți: 300 elevi, 30 cadre didactice, personal didactic auxiliar, 10 membri ai comunităţii locale direct implicați în activitățile proiectului

– competenţe tehnice de utilizare a infrastructurii de colectare şi reciclare deşeuri plastic dezvoltate, o mai mare motivaţie de implicare în proiecte similare, competenţe de lucru în echipă ca urmare a scopului comun, etc.

Beneficiari indirecți: restul de 957 de elevi și tot personalul unităţii de învăţământ care vor beneficia de un mediu înconjurător mai curat, nepoluat, de activități didactice și extracurriculare mai bine realizate şi mai atractive, de infrastructura de colectare şi reciclare a deşeurilor din unitatea de învăţământ; comunitatea locală din Bucureşti şi alte comunităţi din ţară care vor beneficia de un exemplu de bune practici privind colectarea și reciclarea deșeurilor, de un mediu mai curat şi de cetăţeni responsabili şi informaţi asupra impactului negativ pe care îl are deversarea deşeurilor în mediu.